šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Mon, 22 Aug 2011 00:23:38 +0200
changeset 27 037a9f20bf3a
parent 20 29361e026fa3
child 28 3298cafa8686
permissions -rw-r--r--
Zvýrazňování syntaxe #12 – začátek.
franta-hg@1
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@1
   2
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@1
   3
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@2
   4
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@18
   5
	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
franta-hg@18
   6
	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
franta-hg@17
   7
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@27
   8
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
franta-hg@2
   9
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@2
  10
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@5
  11
	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
franta-hg@15
  12
	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
franta-hg@27
  13
	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
franta-hg@2
  14
	<xsl:output 
franta-hg@2
  15
		method="xml" 
franta-hg@2
  16
		indent="yes" 
franta-hg@2
  17
		encoding="UTF-8"		
franta-hg@2
  18
		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
franta-hg@2
  19
		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
franta-hg@19
  20
		
franta-hg@11
  21
	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
franta-hg@15
  22
	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
franta-hg@15
  23
	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
franta-hg@15
  24
	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
franta-hg@15
  25
	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
franta-hg@1
  26
	
franta-hg@19
  27
	<xsl:include href="makra.xsl"/>
franta-hg@19
  28
	
franta-hg@5
  29
	<!-- Celý dokument: -->
franta-hg@1
  30
	<xsl:template match="/">
franta-hg@11
  31
		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
franta-hg@1
  32
		<html>
franta-hg@1
  33
			<head>
franta-hg@16
  34
				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@16
  35
					<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
franta-hg@16
  36
				</xsl:if>
franta-hg@18
  37
				<title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title>
franta-hg@8
  38
				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@10
  39
				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@18
  40
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
franta-hg@18
  41
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>				
franta-hg@1
  42
			</head>
franta-hg@1
  43
			<body>
franta-hg@12
  44
				<div id="tělo">
franta-hg@12
  45
					<div id="záhlaví">
franta-hg@18
  46
						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  47
					</div>
franta-hg@12
  48
					<div id="vnitřek">
franta-hg@18
  49
						<h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
franta-hg@12
  50
						<ul id="nabídka">
franta-hg@20
  51
							<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
franta-hg@18
  52
								<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
franta-hg@18
  53
								<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
franta-hg@12
  54
								<li>
franta-hg@12
  55
									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
franta-hg@15
  56
									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
franta-hg@18
  57
									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
franta-hg@12
  58
								</li>
franta-hg@12
  59
							</xsl:for-each>
franta-hg@12
  60
						</ul>
franta-hg@12
  61
						<div id="text">
franta-hg@18
  62
							<xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  63
						</div>
franta-hg@12
  64
					</div>
franta-hg@12
  65
					<div id="zápatí">
franta-hg@18
  66
						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  67
					</div>
franta-hg@12
  68
				</div>
franta-hg@1
  69
			</body>
franta-hg@1
  70
		</html>
franta-hg@1
  71
	</xsl:template>
franta-hg@1
  72
	
franta-hg@5
  73
	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
franta-hg@5
  74
	<xsl:template match="*">
franta-hg@5
  75
		<xsl:element name="{name()}">
franta-hg@5
  76
			<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@5
  77
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@5
  78
		</xsl:element>
franta-hg@5
  79
  </xsl:template>
franta-hg@10
  80
  
franta-hg@18
  81
  <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
franta-hg@15
  82
  <xsl:template name="varováníRetardace">
franta-hg@15
  83
  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@15
  84
			<xsl:comment>
franta-hg@15
  85
				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
franta-hg@15
  86
				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
franta-hg@15
  87
				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
franta-hg@15
  88
			</xsl:comment>
franta-hg@15
  89
  	</xsl:if>
franta-hg@18
  90
  </xsl:template>
franta-hg@18
  91
franta-hg@18
  92
  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
franta-hg@18
  93
  <xsl:template match="k:web/k:js">  	
franta-hg@15
  94
  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
franta-hg@15
  95
  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
franta-hg@15
  96
  	</script>
franta-hg@10
  97
  </xsl:template>
franta-hg@18
  98
  <xsl:template match="k:web/k:css">
franta-hg@10
  99
  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
franta-hg@10
  100
  </xsl:template>
franta-hg@17
  101
  
franta-hg@17
  102
  <!--
franta-hg@17
  103
  	Makro pro převod interních odkazů:
franta-hg@17
  104
  		- doplnění správné přípony
franta-hg@17
  105
  		- URL kódování znaků
franta-hg@17
  106
  -->
franta-hg@17
  107
  <xsl:template match="m:a">
franta-hg@17
  108
  	<a>
franta-hg@17
  109
  		<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@17
  110
  		<xsl:attribute name="href">
franta-hg@17
  111
  			<xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
franta-hg@17
  112
  		</xsl:attribute>
franta-hg@17
  113
  		<xsl:apply-templates/>
franta-hg@17
  114
  	</a>
franta-hg@17
  115
  </xsl:template>
franta-hg@27
  116
  
franta-hg@27
  117
  <!--
franta-hg@27
  118
  	Makro pro zvýraznění syntaxe:
franta-hg@27
  119
  -->  
franta-hg@27
  120
  <xsl:template match="m:pre[@jazyk]">
franta-hg@27
  121
  	<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="j:zvýrazniSyntaxi(text(), @jazyk)"/>
franta-hg@27
  122
  </xsl:template>
franta-hg@27
  123
  <xsl:template match="m:pre">
franta-hg@27
  124
  	<!-- Pokud jazyk uveden není, nic nezvýrazňujeme. -->
franta-hg@27
  125
  	<pre><xsl:apply-templates/></pre>  	
franta-hg@27
  126
  </xsl:template>
franta-hg@27
  127
  
franta-hg@1
  128
franta-hg@1
  129
</xsl:stylesheet>