šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 28 Apr 2011 00:16:27 +0200
changeset 15 cfb2fc0ca242
parent 12 3719b121c3c4
child 16 addd255c39c9
permissions -rw-r--r--
Volitelná podpora zaostalých prohlížečů (MSIE).
franta-hg@1
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@1
   2
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@1
   3
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@2
   4
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@2
   5
	xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
franta-hg@2
   6
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@2
   7
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@5
   8
	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
franta-hg@15
   9
	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
franta-hg@15
  10
	exclude-result-prefixes="fn h g xs">
franta-hg@2
  11
	<xsl:output 
franta-hg@2
  12
		method="xml" 
franta-hg@2
  13
		indent="yes" 
franta-hg@2
  14
		encoding="UTF-8"		
franta-hg@2
  15
		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
franta-hg@2
  16
		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
franta-hg@11
  17
	
franta-hg@11
  18
	<!-- Vstupní adresář: -->
franta-hg@11
  19
	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
franta-hg@15
  20
	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
franta-hg@15
  21
	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
franta-hg@15
  22
	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
franta-hg@15
  23
	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
franta-hg@1
  24
	
franta-hg@5
  25
	<!-- Celý dokument: -->
franta-hg@1
  26
	<xsl:template match="/">
franta-hg@11
  27
		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
franta-hg@1
  28
		<html>
franta-hg@1
  29
			<head>
franta-hg@6
  30
				<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
franta-hg@8
  31
				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@10
  32
				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@10
  33
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:js"/>
franta-hg@10
  34
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:css"/>				
franta-hg@1
  35
			</head>
franta-hg@1
  36
			<body>
franta-hg@12
  37
				<div id="tělo">
franta-hg@12
  38
					<div id="záhlaví">
franta-hg@15
  39
						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  40
					</div>
franta-hg@12
  41
					<div id="vnitřek">
franta-hg@12
  42
						<h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
franta-hg@12
  43
						<ul id="nabídka">
franta-hg@15
  44
							<xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[g:stránka/g:pořadí]">
franta-hg@12
  45
								<xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/>
franta-hg@12
  46
								<xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/>
franta-hg@12
  47
								<li>
franta-hg@12
  48
									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
franta-hg@15
  49
									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
franta-hg@12
  50
									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a>
franta-hg@12
  51
								</li>
franta-hg@12
  52
							</xsl:for-each>
franta-hg@12
  53
						</ul>
franta-hg@12
  54
						<div id="text">
franta-hg@12
  55
							<xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  56
						</div>
franta-hg@12
  57
					</div>
franta-hg@12
  58
					<div id="zápatí">
franta-hg@15
  59
						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  60
					</div>
franta-hg@12
  61
				</div>
franta-hg@1
  62
			</body>
franta-hg@1
  63
		</html>
franta-hg@1
  64
	</xsl:template>
franta-hg@1
  65
	
franta-hg@5
  66
	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
franta-hg@5
  67
	<xsl:template match="*">
franta-hg@5
  68
		<xsl:element name="{name()}">
franta-hg@5
  69
			<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@5
  70
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@5
  71
		</xsl:element>
franta-hg@5
  72
  </xsl:template>
franta-hg@10
  73
  
franta-hg@11
  74
  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->
franta-hg@15
  75
  <xsl:template name="varováníRetardace">
franta-hg@15
  76
  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@15
  77
			<xsl:comment>
franta-hg@15
  78
				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
franta-hg@15
  79
				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
franta-hg@15
  80
				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
franta-hg@15
  81
			</xsl:comment>
franta-hg@15
  82
  	</xsl:if>
franta-hg@15
  83
  </xsl:template>  
franta-hg@15
  84
  <xsl:template match="g:web/g:js">  	
franta-hg@15
  85
  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
franta-hg@15
  86
  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
franta-hg@15
  87
  	</script>
franta-hg@10
  88
  </xsl:template>
franta-hg@10
  89
  <xsl:template match="g:web/g:css">
franta-hg@10
  90
  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
franta-hg@10
  91
  </xsl:template>
franta-hg@10
  92
  
franta-hg@10
  93
  <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
franta-hg@10
  94
  <xsl:template match="g:měřák">
franta-hg@10
  95
  	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
franta-hg@10
  96
  	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
franta-hg@10
  97
		<xsl:choose>			
franta-hg@10
  98
			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
franta-hg@10
  99
				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
franta-hg@10
  100
					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"/>
franta-hg@10
  101
					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
franta-hg@10
  102
						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
franta-hg@10
  103
					</p>	
franta-hg@10
  104
				</div>
franta-hg@10
  105
			</xsl:when>
franta-hg@10
  106
			<xsl:otherwise>
franta-hg@10
  107
				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
franta-hg@10
  108
			</xsl:otherwise>
franta-hg@10
  109
		</xsl:choose>
franta-hg@10
  110
	</xsl:template>
franta-hg@1
  111
franta-hg@1
  112
</xsl:stylesheet>