šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 20:39:10 +0200
changeset 11 78a8dd1eeb2b
parent 10 4e70453a027f
child 12 3719b121c3c4
permissions -rw-r--r--
statický obsah a úloha pro čištění
franta-hg@1
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@1
   2
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@1
   3
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@2
   4
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@2
   5
	xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
franta-hg@2
   6
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@2
   7
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@5
   8
	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
franta-hg@2
   9
	exclude-result-prefixes="fn h g">
franta-hg@2
  10
	<xsl:output 
franta-hg@2
  11
		method="xml" 
franta-hg@2
  12
		indent="yes" 
franta-hg@2
  13
		encoding="UTF-8"		
franta-hg@2
  14
		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
franta-hg@2
  15
		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
franta-hg@11
  16
	
franta-hg@11
  17
	<!-- Vstupní adresář: -->
franta-hg@11
  18
	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
franta-hg@1
  19
	
franta-hg@5
  20
	<!-- Celý dokument: -->
franta-hg@1
  21
	<xsl:template match="/">
franta-hg@11
  22
		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
franta-hg@1
  23
		<html>
franta-hg@1
  24
			<head>
franta-hg@6
  25
				<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
franta-hg@8
  26
				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@10
  27
				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@10
  28
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:js"/>
franta-hg@10
  29
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:css"/>				
franta-hg@1
  30
			</head>
franta-hg@1
  31
			<body>
franta-hg@11
  32
				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>			
franta-hg@3
  33
				<h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
franta-hg@2
  34
				<xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@4
  35
				<ul id="nabídka">
franta-hg@4
  36
					<xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[g:stránka/g:pořadí]">
franta-hg@4
  37
						<xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/>
franta-hg@4
  38
						<xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/>
franta-hg@4
  39
						<li>
franta-hg@4
  40
							<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
franta-hg@4
  41
							<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, '.xml', '.xhtml')"/>
franta-hg@4
  42
							<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a>
franta-hg@4
  43
						</li>
franta-hg@4
  44
					</xsl:for-each>
franta-hg@4
  45
				</ul>
franta-hg@11
  46
				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>				
franta-hg@1
  47
			</body>
franta-hg@1
  48
		</html>
franta-hg@1
  49
	</xsl:template>
franta-hg@1
  50
	
franta-hg@5
  51
	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
franta-hg@5
  52
	<xsl:template match="*">
franta-hg@5
  53
		<xsl:element name="{name()}">
franta-hg@5
  54
			<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@5
  55
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@5
  56
		</xsl:element>
franta-hg@5
  57
  </xsl:template>
franta-hg@10
  58
  
franta-hg@11
  59
  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->
franta-hg@10
  60
  <xsl:template match="g:web/g:js">
franta-hg@10
  61
  	<script src="{text()}" type="text/javascript" />
franta-hg@10
  62
  </xsl:template>
franta-hg@10
  63
  <xsl:template match="g:web/g:css">
franta-hg@10
  64
  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
franta-hg@10
  65
  </xsl:template>
franta-hg@10
  66
  
franta-hg@10
  67
  <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
franta-hg@10
  68
  <xsl:template match="g:měřák">
franta-hg@10
  69
  	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
franta-hg@10
  70
  	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
franta-hg@10
  71
		<xsl:choose>			
franta-hg@10
  72
			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
franta-hg@10
  73
				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
franta-hg@10
  74
					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"/>
franta-hg@10
  75
					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
franta-hg@10
  76
						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
franta-hg@10
  77
					</p>	
franta-hg@10
  78
				</div>
franta-hg@10
  79
			</xsl:when>
franta-hg@10
  80
			<xsl:otherwise>
franta-hg@10
  81
				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
franta-hg@10
  82
			</xsl:otherwise>
franta-hg@10
  83
		</xsl:choose>
franta-hg@10
  84
	</xsl:template>
franta-hg@1
  85
franta-hg@1
  86
</xsl:stylesheet>