šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 30 Apr 2011 17:06:59 +0200
changeset 17 02bad17b4590
parent 16 addd255c39c9
child 18 45e41566f8a6
permissions -rw-r--r--
Logo v záhlaví → odkaz na titulní stránku (makro pro interní odkazy).
franta-hg@1
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@1
   2
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@1
   3
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@2
   4
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@2
   5
	xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
franta-hg@17
   6
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@2
   7
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@2
   8
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@5
   9
	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
franta-hg@15
  10
	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
franta-hg@17
  11
	exclude-result-prefixes="fn h g xs m">
franta-hg@2
  12
	<xsl:output 
franta-hg@2
  13
		method="xml" 
franta-hg@2
  14
		indent="yes" 
franta-hg@2
  15
		encoding="UTF-8"		
franta-hg@2
  16
		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
franta-hg@2
  17
		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
franta-hg@11
  18
	
franta-hg@11
  19
	<!-- Vstupní adresář: -->
franta-hg@11
  20
	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
franta-hg@15
  21
	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
franta-hg@15
  22
	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
franta-hg@15
  23
	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
franta-hg@15
  24
	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
franta-hg@1
  25
	
franta-hg@5
  26
	<!-- Celý dokument: -->
franta-hg@1
  27
	<xsl:template match="/">
franta-hg@11
  28
		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
franta-hg@1
  29
		<html>
franta-hg@1
  30
			<head>
franta-hg@16
  31
				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@16
  32
					<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
franta-hg@16
  33
				</xsl:if>
franta-hg@6
  34
				<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
franta-hg@8
  35
				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@10
  36
				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@10
  37
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:js"/>
franta-hg@10
  38
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:css"/>				
franta-hg@1
  39
			</head>
franta-hg@1
  40
			<body>
franta-hg@12
  41
				<div id="tělo">
franta-hg@12
  42
					<div id="záhlaví">
franta-hg@15
  43
						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  44
					</div>
franta-hg@12
  45
					<div id="vnitřek">
franta-hg@12
  46
						<h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
franta-hg@12
  47
						<ul id="nabídka">
franta-hg@15
  48
							<xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[g:stránka/g:pořadí]">
franta-hg@12
  49
								<xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/>
franta-hg@12
  50
								<xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/>
franta-hg@12
  51
								<li>
franta-hg@12
  52
									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
franta-hg@15
  53
									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
franta-hg@12
  54
									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a>
franta-hg@12
  55
								</li>
franta-hg@12
  56
							</xsl:for-each>
franta-hg@12
  57
						</ul>
franta-hg@12
  58
						<div id="text">
franta-hg@12
  59
							<xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  60
						</div>
franta-hg@12
  61
					</div>
franta-hg@12
  62
					<div id="zápatí">
franta-hg@15
  63
						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  64
					</div>
franta-hg@12
  65
				</div>
franta-hg@1
  66
			</body>
franta-hg@1
  67
		</html>
franta-hg@1
  68
	</xsl:template>
franta-hg@1
  69
	
franta-hg@5
  70
	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
franta-hg@5
  71
	<xsl:template match="*">
franta-hg@5
  72
		<xsl:element name="{name()}">
franta-hg@5
  73
			<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@5
  74
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@5
  75
		</xsl:element>
franta-hg@5
  76
  </xsl:template>
franta-hg@10
  77
  
franta-hg@11
  78
  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->
franta-hg@15
  79
  <xsl:template name="varováníRetardace">
franta-hg@15
  80
  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@15
  81
			<xsl:comment>
franta-hg@15
  82
				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
franta-hg@15
  83
				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
franta-hg@15
  84
				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
franta-hg@15
  85
			</xsl:comment>
franta-hg@15
  86
  	</xsl:if>
franta-hg@15
  87
  </xsl:template>  
franta-hg@15
  88
  <xsl:template match="g:web/g:js">  	
franta-hg@15
  89
  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
franta-hg@15
  90
  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
franta-hg@15
  91
  	</script>
franta-hg@10
  92
  </xsl:template>
franta-hg@10
  93
  <xsl:template match="g:web/g:css">
franta-hg@10
  94
  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
franta-hg@10
  95
  </xsl:template>
franta-hg@17
  96
  
franta-hg@17
  97
  <!--
franta-hg@17
  98
  	Makro pro převod interních odkazů:
franta-hg@17
  99
  		- doplnění správné přípony
franta-hg@17
  100
  		- URL kódování znaků
franta-hg@17
  101
  -->
franta-hg@17
  102
  <xsl:template match="m:a">
franta-hg@17
  103
  	<a>
franta-hg@17
  104
  		<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@17
  105
  		<xsl:attribute name="href">
franta-hg@17
  106
  			<xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
franta-hg@17
  107
  		</xsl:attribute>
franta-hg@17
  108
  		<xsl:apply-templates/>
franta-hg@17
  109
  	</a>
franta-hg@17
  110
  </xsl:template>
franta-hg@10
  111
  
franta-hg@10
  112
  <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
franta-hg@10
  113
  <xsl:template match="g:měřák">
franta-hg@10
  114
  	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
franta-hg@10
  115
  	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
franta-hg@10
  116
		<xsl:choose>			
franta-hg@10
  117
			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
franta-hg@10
  118
				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
franta-hg@16
  119
					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"><xsl:call-template name="varováníRetardace"/></div>
franta-hg@10
  120
					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
franta-hg@10
  121
						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
franta-hg@10
  122
					</p>	
franta-hg@10
  123
				</div>
franta-hg@10
  124
			</xsl:when>
franta-hg@10
  125
			<xsl:otherwise>
franta-hg@10
  126
				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
franta-hg@10
  127
			</xsl:otherwise>
franta-hg@10
  128
		</xsl:choose>
franta-hg@10
  129
	</xsl:template>
franta-hg@1
  130
franta-hg@1
  131
</xsl:stylesheet>