šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 30 Apr 2011 19:34:55 +0200
changeset 18 45e41566f8a6
parent 17 02bad17b4590
child 19 b81b96475fe0
permissions -rw-r--r--
Nové jmenné prostory: „s“ a „k“ místo „g“.
franta-hg@1
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@1
   2
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@1
   3
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@2
   4
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@18
   5
	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
franta-hg@18
   6
	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
franta-hg@17
   7
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@2
   8
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@2
   9
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@5
  10
	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
franta-hg@15
  11
	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
franta-hg@18
  12
	exclude-result-prefixes="fn h s k xs m">
franta-hg@2
  13
	<xsl:output 
franta-hg@2
  14
		method="xml" 
franta-hg@2
  15
		indent="yes" 
franta-hg@2
  16
		encoding="UTF-8"		
franta-hg@2
  17
		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
franta-hg@2
  18
		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
franta-hg@11
  19
	
franta-hg@11
  20
	<!-- Vstupní adresář: -->
franta-hg@11
  21
	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
franta-hg@15
  22
	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
franta-hg@15
  23
	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
franta-hg@15
  24
	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
franta-hg@15
  25
	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
franta-hg@1
  26
	
franta-hg@5
  27
	<!-- Celý dokument: -->
franta-hg@1
  28
	<xsl:template match="/">
franta-hg@11
  29
		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
franta-hg@1
  30
		<html>
franta-hg@1
  31
			<head>
franta-hg@16
  32
				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@16
  33
					<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
franta-hg@16
  34
				</xsl:if>
franta-hg@18
  35
				<title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title>
franta-hg@8
  36
				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@10
  37
				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@18
  38
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
franta-hg@18
  39
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>				
franta-hg@1
  40
			</head>
franta-hg@1
  41
			<body>
franta-hg@12
  42
				<div id="tělo">
franta-hg@12
  43
					<div id="záhlaví">
franta-hg@18
  44
						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  45
					</div>
franta-hg@12
  46
					<div id="vnitřek">
franta-hg@18
  47
						<h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
franta-hg@12
  48
						<ul id="nabídka">
franta-hg@18
  49
							<xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
franta-hg@18
  50
								<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
franta-hg@18
  51
								<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
franta-hg@12
  52
								<li>
franta-hg@12
  53
									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
franta-hg@15
  54
									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
franta-hg@18
  55
									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
franta-hg@12
  56
								</li>
franta-hg@12
  57
							</xsl:for-each>
franta-hg@12
  58
						</ul>
franta-hg@12
  59
						<div id="text">
franta-hg@18
  60
							<xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  61
						</div>
franta-hg@12
  62
					</div>
franta-hg@12
  63
					<div id="zápatí">
franta-hg@18
  64
						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  65
					</div>
franta-hg@12
  66
				</div>
franta-hg@1
  67
			</body>
franta-hg@1
  68
		</html>
franta-hg@1
  69
	</xsl:template>
franta-hg@1
  70
	
franta-hg@5
  71
	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
franta-hg@5
  72
	<xsl:template match="*">
franta-hg@5
  73
		<xsl:element name="{name()}">
franta-hg@5
  74
			<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@5
  75
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@5
  76
		</xsl:element>
franta-hg@5
  77
  </xsl:template>
franta-hg@10
  78
  
franta-hg@18
  79
  <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
franta-hg@15
  80
  <xsl:template name="varováníRetardace">
franta-hg@15
  81
  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@15
  82
			<xsl:comment>
franta-hg@15
  83
				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
franta-hg@15
  84
				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
franta-hg@15
  85
				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
franta-hg@15
  86
			</xsl:comment>
franta-hg@15
  87
  	</xsl:if>
franta-hg@18
  88
  </xsl:template>
franta-hg@18
  89
franta-hg@18
  90
  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
franta-hg@18
  91
  <xsl:template match="k:web/k:js">  	
franta-hg@15
  92
  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
franta-hg@15
  93
  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
franta-hg@15
  94
  	</script>
franta-hg@10
  95
  </xsl:template>
franta-hg@18
  96
  <xsl:template match="k:web/k:css">
franta-hg@10
  97
  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
franta-hg@10
  98
  </xsl:template>
franta-hg@17
  99
  
franta-hg@17
  100
  <!--
franta-hg@17
  101
  	Makro pro převod interních odkazů:
franta-hg@17
  102
  		- doplnění správné přípony
franta-hg@17
  103
  		- URL kódování znaků
franta-hg@17
  104
  -->
franta-hg@17
  105
  <xsl:template match="m:a">
franta-hg@17
  106
  	<a>
franta-hg@17
  107
  		<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@17
  108
  		<xsl:attribute name="href">
franta-hg@17
  109
  			<xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
franta-hg@17
  110
  		</xsl:attribute>
franta-hg@17
  111
  		<xsl:apply-templates/>
franta-hg@17
  112
  	</a>
franta-hg@17
  113
  </xsl:template>
franta-hg@10
  114
  
franta-hg@10
  115
  <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
franta-hg@18
  116
  <xsl:template match="m:měřák">
franta-hg@10
  117
  	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
franta-hg@10
  118
  	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
franta-hg@10
  119
		<xsl:choose>			
franta-hg@10
  120
			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
franta-hg@10
  121
				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
franta-hg@16
  122
					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"><xsl:call-template name="varováníRetardace"/></div>
franta-hg@10
  123
					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
franta-hg@10
  124
						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
franta-hg@10
  125
					</p>	
franta-hg@10
  126
				</div>
franta-hg@10
  127
			</xsl:when>
franta-hg@10
  128
			<xsl:otherwise>
franta-hg@10
  129
				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
franta-hg@10
  130
			</xsl:otherwise>
franta-hg@10
  131
		</xsl:choose>
franta-hg@10
  132
	</xsl:template>
franta-hg@1
  133
franta-hg@1
  134
</xsl:stylesheet>