šablona/stránka-společné.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 24 Oct 2019 22:06:44 +0200
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 132 1b16c8828fc0
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
franta-hg@51
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@136
   8
the Free Software Foundation, version 3 of the License.
franta-hg@61
   9
franta-hg@61
  10
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  11
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  12
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  13
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  14
franta-hg@61
  15
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  16
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  17
-->
franta-hg@51
  18
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@51
  19
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@51
  20
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@51
  21
	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
franta-hg@51
  22
	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
franta-hg@51
  23
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@51
  24
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
franta-hg@51
  25
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@51
  26
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@51
  27
	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
franta-hg@51
  28
	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
franta-hg@51
  29
	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
franta-hg@51
  30
	
franta-hg@51
  31
	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
franta-hg@51
  32
	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
franta-hg@51
  33
	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
franta-hg@51
  34
	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
franta-hg@51
  35
	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
franta-hg@51
  36
	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
franta-hg@77
  37
	
franta-hg@51
  38
	<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
franta-hg@51
  39
	
franta-hg@51
  40
	<xsl:include href=".makra-seznam.xsl"/>
franta-hg@51
  41
	
franta-hg@87
  42
	<!--
franta-hg@87
  43
		Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace:
franta-hg@77
  44
	-->
franta-hg@51
  45
	<xsl:template match="*">
franta-hg@51
  46
		<xsl:element name="{name()}">
franta-hg@51
  47
			<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@51
  48
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@51
  49
		</xsl:element>
franta-hg@77
  50
	</xsl:template>
franta-hg@87
  51
franta-hg@87
  52
	<!--
franta-hg@87
  53
		Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče
franta-hg@77
  54
	-->
franta-hg@77
  55
	<xsl:template name="varováníRetardace">
franta-hg@77
  56
		<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@132
  57
			<xsl:comment>PZP</xsl:comment>
franta-hg@132
  58
		</xsl:if>
franta-hg@132
  59
	</xsl:template>
franta-hg@132
  60
	
franta-hg@132
  61
	<xsl:template name="varováníRetardaceDlouhé">
franta-hg@132
  62
		<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@51
  63
			<xsl:comment>
franta-hg@132
  64
				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů (PZP).
franta-hg@51
  65
				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
franta-hg@131
  66
				jako je např. GNU IceCat, Firefox nebo rekonq.
franta-hg@51
  67
			</xsl:comment>
franta-hg@77
  68
		</xsl:if>
franta-hg@77
  69
	</xsl:template>
franta-hg@132
  70
	
franta-hg@132
  71
	<xsl:template match="h:textarea">
franta-hg@132
  72
		<xsl:element name="{name()}">
franta-hg@132
  73
			<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@132
  74
			<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
franta-hg@132
  75
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@132
  76
		</xsl:element>
franta-hg@132
  77
	</xsl:template>
franta-hg@87
  78
franta-hg@126
  79
	<!--
franta-hg@87
  80
		Odkazy na JavaScript a kaskádové styly
franta-hg@126
  81
	-->
franta-hg@87
  82
	<xsl:template match="k:web/k:js">
franta-hg@77
  83
		<script src="{text()}" type="text/javascript">
franta-hg@77
  84
			<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
franta-hg@77
  85
		</script>
franta-hg@77
  86
	</xsl:template>
franta-hg@77
  87
	<xsl:template match="k:web/k:css">
franta-hg@77
  88
		<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
franta-hg@77
  89
	</xsl:template>
franta-hg@126
  90
	
franta-hg@126
  91
	<!--
franta-hg@126
  92
		Metainformace o autorovi a popisu stránky
franta-hg@126
  93
	-->
franta-hg@126
  94
	<xsl:template match="k:web/k:autor/k:jméno">
franta-hg@126
  95
		<meta content="{text()}" name="author"/>
franta-hg@126
  96
	</xsl:template>
franta-hg@126
  97
	<xsl:template match="s:stránka/s:perex">
franta-hg@126
  98
		<meta content="{text()}" name="description"/>
franta-hg@126
  99
	</xsl:template>
franta-hg@127
  100
	<xsl:template match="s:stránka/s:klíčováSlova">
franta-hg@127
  101
		<xsl:element name="meta">
franta-hg@127
  102
			<xsl:attribute name="content">
franta-hg@127
  103
				<xsl:for-each select="s:slovo">
franta-hg@127
  104
					<xsl:value-of select="text()"/>
franta-hg@127
  105
					<xsl:if test="not(position() = last())">, </xsl:if>
franta-hg@127
  106
				</xsl:for-each>
franta-hg@127
  107
			</xsl:attribute>
franta-hg@127
  108
			<xsl:attribute name="name">keywords</xsl:attribute>
franta-hg@127
  109
		</xsl:element>
franta-hg@127
  110
	</xsl:template>
franta-hg@87
  111
franta-hg@87
  112
	<!--
franta-hg@87
  113
		Vloží nečíslovaný seznam obsahující hlavní nabídku webu (seznam stránek)
franta-hg@87
  114
		Pro potřeby CSS stylování má nabídka @id='nabídka'
franta-hg@87
  115
	-->
franta-hg@77
  116
	<xsl:template name="vložNabídku">
franta-hg@77
  117
		<ul id="nabídka">
franta-hg@77
  118
			<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
franta-hg@77
  119
				<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
franta-hg@77
  120
				<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
franta-hg@77
  121
				<li>
franta-hg@77
  122
					<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
franta-hg@77
  123
					<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
franta-hg@77
  124
					<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
franta-hg@77
  125
				</li>
franta-hg@77
  126
			</xsl:for-each>
franta-hg@77
  127
		</ul>
franta-hg@77
  128
	</xsl:template>
franta-hg@87
  129
franta-hg@77
  130
	<!--
franta-hg@77
  131
		Vloží záhlaví (společné pro všechny stránky)
franta-hg@77
  132
		Pro potřeby CSS stylování má @id='záhlaví'
franta-hg@77
  133
	-->
franta-hg@77
  134
	<xsl:template name="vložZáhlaví">
franta-hg@77
  135
		<div id="záhlaví">
franta-hg@77
  136
			<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@77
  137
		</div>
franta-hg@77
  138
	</xsl:template>
franta-hg@87
  139
franta-hg@77
  140
	<!--
franta-hg@77
  141
		Vloží zápatí (společné pro všechny stránky)
franta-hg@77
  142
		Pro potřeby CSS stylování má @id='zápatí'
franta-hg@77
  143
	-->
franta-hg@77
  144
	<xsl:template name="vložZápatí">
franta-hg@77
  145
		<div id="zápatí">
franta-hg@77
  146
			<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@77
  147
		</div>
franta-hg@77
  148
	</xsl:template>
franta-hg@51
  149
franta-hg@87
  150
	<!--
franta-hg@87
  151
		Vrací cestu v URL kódování, ale lomítka nekóduje
franta-hg@87
  152
	-->
franta-hg@87
  153
	<xsl:function name="m:escapuj-url-zachovej-lomítka" as="xs:string">
franta-hg@71
  154
		<xsl:param name="cesta"/>
franta-hg@71
  155
		<xsl:value-of select="replace(encode-for-uri($cesta), '%2F', '/')"/>
franta-hg@71
  156
	</xsl:function>
franta-hg@87
  157
franta-hg@71
  158
	<!--
franta-hg@71
  159
		Vrací obsah textového souboru ve vstupním adresáři.
franta-hg@71
  160
		Obvykle jako parametr předáváme atribut „src“.
franta-hg@71
  161
	-->
franta-hg@71
  162
	<xsl:function name="m:načti-textový-soubor" as="xs:string">
franta-hg@71
  163
		<xsl:param name="soubor"/>
franta-hg@71
  164
		<xsl:value-of select="unparsed-text(concat($vstup, $soubor))"/>
franta-hg@71
  165
	</xsl:function>
franta-hg@87
  166
franta-hg@51
  167
</xsl:stylesheet>
franta-hg@87
  168