šablona/stránka-společné.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 24 Oct 2019 22:06:44 +0200
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 132 1b16c8828fc0
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, version 3 of the License.
   9 
  10 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  11 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  12 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  13 GNU General Public License for more details.
  14 
  15 You should have received a copy of the GNU General Public License
  16 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  17 -->
  18 <xsl:stylesheet version="2.0"
  19 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  20 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  21 	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
  22 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  23 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  24 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  25 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  26 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  27 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  28 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  29 	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
  30 	
  31 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  32 	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
  33 	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  34 	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  35 	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  36 	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  37 	
  38 	<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  39 	
  40 	<xsl:include href=".makra-seznam.xsl"/>
  41 	
  42 	<!--
  43 		Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace:
  44 	-->
  45 	<xsl:template match="*">
  46 		<xsl:element name="{name()}">
  47 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  48 			<xsl:apply-templates/>
  49 		</xsl:element>
  50 	</xsl:template>
  51 
  52 	<!--
  53 		Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče
  54 	-->
  55 	<xsl:template name="varováníRetardace">
  56 		<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  57 			<xsl:comment>PZP</xsl:comment>
  58 		</xsl:if>
  59 	</xsl:template>
  60 	
  61 	<xsl:template name="varováníRetardaceDlouhé">
  62 		<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  63 			<xsl:comment>
  64 				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů (PZP).
  65 				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  66 				jako je např. GNU IceCat, Firefox nebo rekonq.
  67 			</xsl:comment>
  68 		</xsl:if>
  69 	</xsl:template>
  70 	
  71 	<xsl:template match="h:textarea">
  72 		<xsl:element name="{name()}">
  73 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  74 			<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  75 			<xsl:apply-templates/>
  76 		</xsl:element>
  77 	</xsl:template>
  78 
  79 	<!--
  80 		Odkazy na JavaScript a kaskádové styly
  81 	-->
  82 	<xsl:template match="k:web/k:js">
  83 		<script src="{text()}" type="text/javascript">
  84 			<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  85 		</script>
  86 	</xsl:template>
  87 	<xsl:template match="k:web/k:css">
  88 		<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  89 	</xsl:template>
  90 	
  91 	<!--
  92 		Metainformace o autorovi a popisu stránky
  93 	-->
  94 	<xsl:template match="k:web/k:autor/k:jméno">
  95 		<meta content="{text()}" name="author"/>
  96 	</xsl:template>
  97 	<xsl:template match="s:stránka/s:perex">
  98 		<meta content="{text()}" name="description"/>
  99 	</xsl:template>
  100 	<xsl:template match="s:stránka/s:klíčováSlova">
  101 		<xsl:element name="meta">
  102 			<xsl:attribute name="content">
  103 				<xsl:for-each select="s:slovo">
  104 					<xsl:value-of select="text()"/>
  105 					<xsl:if test="not(position() = last())">, </xsl:if>
  106 				</xsl:for-each>
  107 			</xsl:attribute>
  108 			<xsl:attribute name="name">keywords</xsl:attribute>
  109 		</xsl:element>
  110 	</xsl:template>
  111 
  112 	<!--
  113 		Vloží nečíslovaný seznam obsahující hlavní nabídku webu (seznam stránek)
  114 		Pro potřeby CSS stylování má nabídka @id='nabídka'
  115 	-->
  116 	<xsl:template name="vložNabídku">
  117 		<ul id="nabídka">
  118 			<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
  119 				<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
  120 				<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
  121 				<li>
  122 					<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  123 					<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
  124 					<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
  125 				</li>
  126 			</xsl:for-each>
  127 		</ul>
  128 	</xsl:template>
  129 
  130 	<!--
  131 		Vloží záhlaví (společné pro všechny stránky)
  132 		Pro potřeby CSS stylování má @id='záhlaví'
  133 	-->
  134 	<xsl:template name="vložZáhlaví">
  135 		<div id="záhlaví">
  136 			<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  137 		</div>
  138 	</xsl:template>
  139 
  140 	<!--
  141 		Vloží zápatí (společné pro všechny stránky)
  142 		Pro potřeby CSS stylování má @id='zápatí'
  143 	-->
  144 	<xsl:template name="vložZápatí">
  145 		<div id="zápatí">
  146 			<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  147 		</div>
  148 	</xsl:template>
  149 
  150 	<!--
  151 		Vrací cestu v URL kódování, ale lomítka nekóduje
  152 	-->
  153 	<xsl:function name="m:escapuj-url-zachovej-lomítka" as="xs:string">
  154 		<xsl:param name="cesta"/>
  155 		<xsl:value-of select="replace(encode-for-uri($cesta), '%2F', '/')"/>
  156 	</xsl:function>
  157 
  158 	<!--
  159 		Vrací obsah textového souboru ve vstupním adresáři.
  160 		Obvykle jako parametr předáváme atribut „src“.
  161 	-->
  162 	<xsl:function name="m:načti-textový-soubor" as="xs:string">
  163 		<xsl:param name="soubor"/>
  164 		<xsl:value-of select="unparsed-text(concat($vstup, $soubor))"/>
  165 	</xsl:function>
  166 
  167 </xsl:stylesheet>
  168