šablona/stránka-společné.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 07 Jan 2012 20:09:44 +0100
changeset 71 895757141bff
parent 61 9503eb8377f1
child 77 2f11f0ba6f13
permissions -rw-r--r--
Funkce pro načítání textových souborů ze vstupního adresáře (vhodné pro @src).
franta-hg@51
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@61
   2
<!--
franta-hg@61
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@61
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@61
   5
franta-hg@61
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@61
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@61
   8
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
franta-hg@61
   9
(at your option) any later version.
franta-hg@61
  10
franta-hg@61
  11
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@61
  12
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@61
  13
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@61
  14
GNU General Public License for more details.
franta-hg@61
  15
franta-hg@61
  16
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@61
  17
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@61
  18
-->
franta-hg@51
  19
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@51
  20
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@51
  21
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@51
  22
	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
franta-hg@51
  23
	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
franta-hg@51
  24
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@51
  25
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
franta-hg@51
  26
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@51
  27
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@51
  28
	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
franta-hg@51
  29
	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
franta-hg@51
  30
	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
franta-hg@51
  31
	
franta-hg@51
  32
	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
franta-hg@51
  33
	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
franta-hg@51
  34
	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
franta-hg@51
  35
	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
franta-hg@51
  36
	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
franta-hg@51
  37
	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
franta-hg@51
  38
franta-hg@51
  39
	<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
franta-hg@51
  40
	
franta-hg@51
  41
	<xsl:include href=".makra-seznam.xsl"/>
franta-hg@51
  42
	
franta-hg@51
  43
	
franta-hg@51
  44
	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
franta-hg@51
  45
	<xsl:template match="*">
franta-hg@51
  46
		<xsl:element name="{name()}">
franta-hg@51
  47
			<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@51
  48
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@51
  49
		</xsl:element>
franta-hg@51
  50
  </xsl:template>
franta-hg@51
  51
  
franta-hg@51
  52
  <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
franta-hg@51
  53
  <xsl:template name="varováníRetardace">
franta-hg@51
  54
  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@51
  55
			<xsl:comment>
franta-hg@51
  56
				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
franta-hg@51
  57
				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
franta-hg@51
  58
				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
franta-hg@51
  59
			</xsl:comment>
franta-hg@51
  60
  	</xsl:if>
franta-hg@51
  61
  </xsl:template>
franta-hg@51
  62
franta-hg@51
  63
  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
franta-hg@51
  64
  <xsl:template match="k:web/k:js">  	
franta-hg@51
  65
  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
franta-hg@51
  66
  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
franta-hg@51
  67
  	</script>
franta-hg@51
  68
  </xsl:template>
franta-hg@51
  69
  <xsl:template match="k:web/k:css">
franta-hg@51
  70
  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
franta-hg@51
  71
  </xsl:template>
franta-hg@51
  72
  
franta-hg@71
  73
  <xsl:function name="m:escapuj-url-zachovej-lomítka" as="xs:string">
franta-hg@71
  74
		<xsl:param name="cesta"/>
franta-hg@71
  75
		<xsl:value-of select="replace(encode-for-uri($cesta), '%2F', '/')"/>
franta-hg@71
  76
	</xsl:function>
franta-hg@71
  77
	
franta-hg@71
  78
	<!--
franta-hg@71
  79
		Vrací obsah textového souboru ve vstupním adresáři.
franta-hg@71
  80
		Obvykle jako parametr předáváme atribut „src“.
franta-hg@71
  81
	-->
franta-hg@71
  82
	<xsl:function name="m:načti-textový-soubor" as="xs:string">
franta-hg@71
  83
		<xsl:param name="soubor"/>
franta-hg@71
  84
		<xsl:value-of select="unparsed-text(concat($vstup, $soubor))"/>
franta-hg@71
  85
	</xsl:function>
franta-hg@71
  86
  
franta-hg@51
  87
</xsl:stylesheet>