šablona/stránka-společné.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 17:26:24 +0100
changeset 78 7e478bfa5694
parent 77 2f11f0ba6f13
child 87 25dec6931f18
permissions -rw-r--r--
Definice uživatelských maker nebudeme kopírovat do výstupu, drobnosti.
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   9 (at your option) any later version.
  10 
  11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  14 GNU General Public License for more details.
  15 
  16 You should have received a copy of the GNU General Public License
  17 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  18 -->
  19 <xsl:stylesheet version="2.0"
  20 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  21 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  22 	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
  23 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
  24 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  25 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
  26 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  27 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  28 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  29 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  30 	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
  31 	
  32 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  33 	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
  34 	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  35 	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  36 	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  37 	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  38 	
  39 	<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  40 	
  41 	<xsl:include href=".makra-seznam.xsl"/>
  42 	
  43 	<!-- 
  44 		Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: 
  45 	-->
  46 	<xsl:template match="*">
  47 		<xsl:element name="{name()}">
  48 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  49 			<xsl:apply-templates/>
  50 		</xsl:element>
  51 	</xsl:template>
  52   
  53 	<!-- 
  54 		Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče 
  55 	-->
  56 	<xsl:template name="varováníRetardace">
  57 		<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  58 			<xsl:comment>
  59 				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
  60 				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  61 				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
  62 			</xsl:comment>
  63 		</xsl:if>
  64 	</xsl:template>
  65 	
  66 	<!-- 
  67 		Odkazy na JavaScript a kaskádové styly 
  68 	-->  
  69 	<xsl:template match="k:web/k:js">  	
  70 		<script src="{text()}" type="text/javascript">
  71 			<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  72 		</script>
  73 	</xsl:template>
  74 	<xsl:template match="k:web/k:css">
  75 		<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  76 	</xsl:template>
  77   
  78   <!--
  79   	Vloží nečíslovaný seznam obsahující hlavní nabídku webu (seznam stránek)
  80   	Pro potřeby CSS stylování má nabídka @id='nabídka'
  81   -->
  82 	<xsl:template name="vložNabídku">
  83 		<ul id="nabídka">
  84 			<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
  85 				<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
  86 				<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
  87 				<li>
  88 					<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  89 					<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
  90 					<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
  91 				</li>
  92 			</xsl:for-each>
  93 		</ul>
  94 	</xsl:template>
  95 	
  96 	<!--
  97 		Vloží záhlaví (společné pro všechny stránky)
  98 		Pro potřeby CSS stylování má @id='záhlaví'
  99 	-->
  100 	<xsl:template name="vložZáhlaví">
  101 		<div id="záhlaví">
  102 			<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  103 		</div>
  104 	</xsl:template>
  105 	
  106 	<!--
  107 		Vloží zápatí (společné pro všechny stránky)
  108 		Pro potřeby CSS stylování má @id='zápatí'
  109 	-->
  110 	<xsl:template name="vložZápatí">
  111 		<div id="zápatí">
  112 			<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  113 		</div>
  114 	</xsl:template>
  115 
  116   <!--
  117   	Vrací cestu v URL kódování, ale lomítka nekóduje
  118   -->
  119   <xsl:function name="m:escapuj-url-zachovej-lomítka" as="xs:string">
  120 		<xsl:param name="cesta"/>
  121 		<xsl:value-of select="replace(encode-for-uri($cesta), '%2F', '/')"/>
  122 	</xsl:function>
  123 	
  124 	<!--
  125 		Vrací obsah textového souboru ve vstupním adresáři.
  126 		Obvykle jako parametr předáváme atribut „src“.
  127 	-->
  128 	<xsl:function name="m:načti-textový-soubor" as="xs:string">
  129 		<xsl:param name="soubor"/>
  130 		<xsl:value-of select="unparsed-text(concat($vstup, $soubor))"/>
  131 	</xsl:function>
  132   
  133 </xsl:stylesheet>