ukázka/skriptování.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 24 Oct 2019 22:06:44 +0200
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 120 4d33f14e99dd
permissions -rw-r--r--
fix license version: GNU GPLv3
   1 <stránka
   2 	xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   3 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">
   4 	<nadpis>Skriptování</nadpis>
   5 	<perex>Na stránku můžeme vložit výstup skriptů.</perex>
   6 	<pořadí>50</pořadí>
   7 
   8 	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   9 
  10 		<p>
  11 			Na stránkách můžeme používat skripty.
  12 			Spouští se při generování a jejich standardní výstup se vloží do stránky.
  13 			Třeba doprostřed textu ostavce nebo do jiného elementu.
  14 		</p>
  15 		<p>
  16 			Příklad:
  17 			<em>
  18 				Tyto stránky byly vygenerované v systému
  19 				<span title="tento text pochází ze skriptu"><m:skript jazyk="bash">uname -o</m:skript></span>.
  20 			</em>
  21 		</p>
  22 
  23 		<p>
  24 			Díky skriptování můžeme stránky obohatit o prakticky libovolný obsah – 
  25 			jak prostý text, tak i XHTML fragmenty.<m:podČarou>
  26 				Zapíná se pomocí atributu <code>výstup="xhtml"</code> a generátor pak kontroluje správné formátování – 
  27 				nestane se vám, že byste omylem vygenerovali stránky s překříženými nebo neuzavřenými značkami.
  28 				Výchozím jmenným prostorem je XHTML a je dostupný i jmenný prostor pro makra (<code>m</code>).
  29 			</m:podČarou>
  30 		</p>
  31 		<p>
  32 			Skriptování ale může být nebezpečné, pokud byste spustili generátor na stránkách,
  33 			které psal někdo nedůvěryhodný a vložil do nich škodlivý kód.
  34 			Kromě toho, ukázková sada stránek by měla být přeložitelná kdekoli a mít minimum závislostí
  35 			(ne každý musí mít nainstalovaný Perl nebo Python či další podporované interprety).
  36 			Proto je skriptování ve výchozím stavu vypnuté – je potřeba ho povolit v souboru <code>web.conf</code>.
  37 		</p>
  38 
  39 		<h2>Podporované jazyky</h2>
  40 		<p>
  41 			V současnosti jsou podporované tyto jazyky:
  42 		</p>
  43 
  44 		<table>
  45 			<thead>
  46 				<tr>
  47 					<td>Jazyk</td>
  48 					<td>Interpret</td>
  49 				</tr>
  50 			</thead>
  51 			<tbody>
  52 				<m:skript jazyk="perl" výstup="xhtml"><![CDATA[
  53 use strict;
  54 use warnings;
  55 
  56 open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
  57 
  58 while (<JAVA>) {
  59 	if (/podporovanýJazyk\.put\("(\w+)",\s*"(.*)"\);/) {
  60 		print "<tr><td><code>$1</code></td><td><code>$2</code></td></tr>\n";
  61 	}
  62 }
  63 				]]></m:skript>
  64 			</tbody>
  65 		</table>
  66 
  67 		<h3>Perl – ukázka</h3>
  68 		<p>Jazyky použité nebo citované na této stránce:</p>
  69 		<!--
  70 			Lepšího výsledku bychom samozřejmě dosáhli pomocí XPath dotazu,
  71 			ale toto je příklad na Perl :-)
  72 		-->
  73 		<pre><m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
  74 use strict;
  75 use warnings;
  76 
  77 open(XML, "<", $ENV{"XWG_STRANKA_SOUBOR"}) or die $!;
  78 my %skripty;
  79 
  80 while (<XML>) {
  81 	if (/m:skript\s+jazyk="(\w+)"/) {
  82 		$skripty{$1}++;
  83 	}
  84 }
  85 
  86 for(keys(%skripty)) {
  87 	print "$skripty{$_}×\t $_\n";
  88 }
  89 			]]></m:skript></pre>
  90 
  91 		<h3>BASH – ukázka</h3>
  92 		<pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[
  93 echo -n "Právě je: ";
  94 date;
  95 echo -n "Operační systém: ";
  96 uname -o;
  97 echo -n "SHA-1 otisk zdrojáku této stránky: ";
  98 sha1sum "$XWG_STRANKA_SOUBOR" | cut -f 1 -d " ";
  99 			]]></m:skript></pre>
  100 
  101 			<!--
  102 			<h2>PHP</h2>
  103 			<pre style="max-height: 200px;"><m:skript jazyk="php"><![CDATA[
  104 <?php
  105 phpinfo();
  106 ?>
  107 			]]></m:skript></pre>
  108 			-->
  109 
  110 			<h2>Proměnné prostředí</h2>
  111 			<p>
  112 				Ve skriptech máme dostupné následující proměnné prostředí:
  113 			</p>
  114 
  115 			<table>
  116 				<thead>
  117 					<tr>
  118 						<td>Proměnná</td>
  119 						<td>Význam</td>
  120 					</tr>
  121 				</thead>
  122 				<tbody>
  123 					<!-- Pokud načítáme skript ze souboru, je atribut jazyk nepovinný. -->
  124 					<m:skript jazyk="perl" výstup="xhtml" src="skriptování-proměnné.pl"/>
  125 				</tbody>
  126 			</table>
  127 
  128 			<p>
  129 				Kód:
  130 			</p>
  131 
  132 			<m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<m:skript jazyk="bash">
  133 echo "URI:  $XWG_STRANKA_URI";
  134 echo "Soubor: $XWG_STRANKA_SOUBOR";
  135 echo "Nadpis: $XWG_STRANKA_NADPIS";
  136 echo "Perex: $XWG_STRANKA_PEREX";
  137 </m:skript>]]></m:pre>
  138 
  139 			<p>nám vypíše:</p>
  140 
  141 			<pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[
  142 echo "URI:  $XWG_STRANKA_URI" | sed "s#/mnt/sshfs/[^/]*/#/#" | sed s/\\/home\\/$USER/\\/home\\/xwg/g;
  143 echo "Soubor: $XWG_STRANKA_SOUBOR" | sed "s#/mnt/sshfs/[^/]*/#/#" | sed s/\\/home\\/$USER/\\/home\\/xwg/g;
  144 echo "Nadpis: $XWG_STRANKA_NADPIS";
  145 echo "Perex: $XWG_STRANKA_PEREX";
  146 		]]></m:skript></pre>
  147 
  148 		<h2 id="makraZeSkriptů">Makra ze skriptů</h2>
  149 		<p>
  150 			XML generované skriptem může také obsahovat makra, která se následně interptetují.
  151 			<m:skript jazyk="bash" výstup="xhtml"><![CDATA[
  152 echo '<m:skript jazyk="bash">'; # Ty zrůdo! :-)
  153 echo 'echo "Takže můžeš skriptovat, když skriptuješ,";';
  154 echo '</m:skript>';
  155 			]]></m:skript>
  156 			nebo dělat něco užitečnějšího.
  157 		</p>
  158 		
  159 		<m:skript jazyk="perl" výstup="xhtml"><![CDATA[
  160 use strict;
  161 use warnings;
  162 
  163 my $adresar = "vstup/makra";
  164 
  165 print "<m:diagram nadpis='Uživatelská makra v adresáři $adresar'>\n";
  166 print "	node		[shape=\"box\"];\n";
  167 print "	koren	[label=\"Uživatelská makra\"];\n";
  168 
  169 opendir(DIR, $adresar) or die $!;
  170 my $i = 0;
  171 while (readdir(DIR)) {
  172 	next if (/^\./);
  173 	# Měli bychom ošetřit zvláštní znaky v názvech souborů,
  174 	# abychom nezpůsobili chybu GraphVizu.
  175 	print "	n$i		[label=\"$_\"];\n";
  176 	print "	koren	-> n$i;\n";
  177 	$i++;
  178 }
  179 
  180 print "</m:diagram>";
  181 closedir(DIR);
  182 		]]></m:skript>
  183 
  184 		<p>…třeba vygenerovat tento diagram následujícím perlovským skriptem:</p>
  185 
  186 		<m:pre jazyk="perl"><![CDATA[
  187 use strict;
  188 use warnings;
  189 
  190 my $adresar = "vstup/makra";
  191 
  192 print "<m:diagram nadpis='Uživatelská makra v adresáři $adresar'>\n";
  193 print "	node	[shape=\"box\"];\n";
  194 print "	koren	[label=\"Uživatelská makra\"];\n";
  195 
  196 opendir(DIR, $adresar) or die $!;
  197 my $i = 0;
  198 while (readdir(DIR)) {
  199 	next if (/^\./);
  200 	# Měli bychom ošetřit zvláštní znaky v názvech souborů,
  201 	# abychom nezpůsobili chybu GraphVizu.
  202 	print "	n$i		[label=\"$_\"];\n";
  203 	print "	koren	-> n$i;\n";
  204 	$i++;
  205 }
  206 
  207 print "</m:diagram>";
  208 closedir(DIR);]]></m:pre>
  209 
  210 		<p>
  211 			Který vložíme zabalený v <code><![CDATA[<m:skript jazyk="perl" výstup="xhtml"> … </m:skript>]]></code> do stránky.
  212 		</p>
  213 		<p>
  214 			Známá chyba: ve skriptech zatím nefungují poznámky pod čarou (a není jisté, jestli kdy fungovat budou – pravděpodobně by to vyžadovalo vícefázové zpracování).
  215 		</p>
  216 
  217 		<h2>Makra ve skriptech</h2>
  218 		
  219 		<p>
  220 			Uvnitř zdrojového kódu skriptu můžeme používat jiná makra.
  221 			Např. tento kód:
  222 		</p>
  223 
  224 		<m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<pre>
  225 	<m:skript jazyk="perl">
  226 		print "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>";
  227 	</m:skript>
  228 </pre>]]></m:pre>
  229 
  230 		<p>
  231 			nám vygeneruje:
  232 		</p>
  233 
  234 		<pre><m:skript jazyk="perl">
  235 				print "Náš podnik se jmenuje <m:firma/>";
  236 		</m:skript></pre>
  237 
  238 		<p>
  239 			Můžete si tak vytvořit makra pro opakující se části
  240 			a používat je jak v textu stránek, tak ve skriptech nebo diagramech.<m:podČarou>
  241 				Jen pozor na ošetření zvláštních znaků – pokud text takové znaky obsahuje,
  242 				je dobré ho zabalit ještě do jedné značky, která se postará o <em>escapování</em> 
  243 				pro daný kontext (skriptovací jazyk a prostředí v něm – např. apostrofy vs. uvozovky).
  244 			</m:podČarou>
  245 		</p>
  246 		
  247 		<p>
  248 			Jen pro připomenutí: nejedná se o nějaké primitivní zástupky a nahrazování textu
  249 			– makra můžou být parametrizovaná, obsahovat atributy (např. pád a číslo) nebo vnořené elementy
  250 			a na základě této parametrizace vytvářet odlišný výstup, který je následně předán skriptu.
  251 		</p>
  252 		
  253 		<pre><m:skript jazyk="bash">
  254 			echo "S naší <m:firma pád="7"/> budete jistě spokojeni!";
  255 			echo "Stejně jako my jsme spokojeni s operačním systémem `uname -o`.";
  256 		</m:skript></pre>
  257 		
  258 		<p>
  259 			Zdrojový kód:
  260 		</p>
  261 		
  262 		<!-- Pozor: ve zvýrazňovači syntaxe Pygmentize je chyba – neumí diakritiku – správně je: pád="7" -->
  263 		<m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<pre>
  264 	<m:skript jazyk="bash">
  265 		echo "S naší <m:firma pad="7"/> budete jistě spokojeni!";
  266 		echo "Stejně jako my jsme spokojeni s operačním systémem `uname -o`.";
  267 	</m:skript>
  268 </pre>]]></m:pre>
  269 
  270 		<p>
  271 			Skripty v těchto příkladech nejsou příliš užitečné, protože pouze vypisují text,
  272 			který by šlo vložit přímo do XML stránky
  273 			– předpokládá se, že ve svých skriptech budete dělat něco zajímavějšího :-)
  274 		</p>
  275 
  276 		<h2>Skripty v makrech</h2>
  277 		<p>
  278 			Uvnitř definic maker můžeme volat<m:podČarou>
  279 				Ovšem trochu jiným způsobem, než ve stránkách –
  280 				nacházíme se totiž v <em>programu</em> (XSL šablona definující makro)
  281 				nikoli v <em>datovém souboru</em> (XML stránka).
  282 			</m:podČarou>
  283 			jiná makra – mj. skripty.
  284 			Toho jsme využili v makru, které generuje tabulku verzí z mercurialu
  285 			– ten umí vypsat historii úložiště v XML, které následně snadno zpracujeme v XSLT.
  286 		</p>
  287 
  288 		<m:hg-verze/>
  289 
  290 		<p>
  291 			Toto makro naleznete v souboru <code>vstup/makra/hg-verze.xsl</code>.
  292 		</p>
  293 
  294 		<h2>Vnořování maker</h2>
  295 		<p>
  296 			Trochu jiný případ je vnořování maker na stránce.
  297 			Např. si chceme vypsat vybrané internetové služby:
  298 		</p>
  299 		<m:tabulka>
  300 			<m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
  301 use strict;
  302 use warnings;
  303 
  304 print "Port\tSlužba\tProtokol\n";
  305 open(S, "<", "/etc/services") or die $!;
  306 while (<S>) {
  307 	if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) {
  308 		print "$2\t$1\t$3\n";
  309 	}
  310 }
  311 			]]></m:skript>
  312 		</m:tabulka>
  313 		
  314 		<p>
  315 			Pro vygenerování použijeme dvě makra – tabulku a skript – která vložíme do textu stránky:
  316 		</p>
  317 		
  318 		<m:pre jazyk="xml"><![CDATA[
  319 <m:tabulka>
  320 	<m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
  321 		print "Port\tSlužba\tProtokol\n";
  322 		open(S, "<", "/etc/services") or die $!;
  323 		while (<S>) {
  324 			if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) {
  325 				print "$2\t$1\t$3\n";
  326 			}
  327 		}
  328 	]]]]>&gt;<![CDATA[</m:skript>
  329 </m:tabulka>]]></m:pre>
  330 
  331 		<p>
  332 			Ve skriptu v tomto případě negenerujeme XHTML značky, ale CSV (s tabulátory)
  333 			a o převod na XHTML tabulku se postará XSL šablona.
  334 		</p>
  335 
  336 		<!--
  337 			Nebo to taky můžeme napsat na jeden řádek:
  338 			cat /etc/services | perl -ne 'if (/(\w+)\s+(21|22|25|80)\/(tcp)/) { print "$2\t$1\t$3\n";}'
  339 			a vložit do tabulky jako BASH skript :-)
  340 		-->
  341 
  342 		<p>
  343 			Podobně bychom mohli postupovat i u <a href="#makraZeSkriptů">diagramu</a> –
  344 			negenerovat skriptem značky makra, ale pouze jeho obsah – zadání diagramu, nebo jen jeho část.
  345 			Někdy se ale může hodit ve skriptu nastavovat atributy elementů nebo elementy vytvářet dynamicky.
  346 		</p>
  347 
  348 		<p>
  349 			Skriptování lze použít i pro generování zdrojového kódu, který bude následně zvýrazněn
  350 			pomocí značky <code>&lt;m:pre jazyk="…"/&gt;</code>.
  351 			Toho využíváme na stránce <m:a href="zdrojáky">Zdrojové kódy</m:a> v případě SQL a XML ukázek.
  352 			Skript můžeme použít mj. i ke zkrácení zdrojáku – když chceme vypsat jen jeho relevantní část.
  353 		</p>
  354 
  355 	</text>
  356 
  357 </stránka>
  358