šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Mon, 22 Aug 2011 01:17:12 +0200
changeset 29 7bd7aaa9874a
parent 28 3298cafa8686
child 32 6bc25517ac4f
permissions -rw-r--r--
#12 Informace o jazyku v XHTML komentáři.
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   4 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   5 	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   6 	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
   7 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   8 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
   9 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  10 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  11 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
  12 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  13 	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
  14 	<xsl:output 
  15 		method="xml" 
  16 		indent="yes" 
  17 		encoding="UTF-8"		
  18 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  19 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  20 		
  21 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  22 	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  23 	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  24 	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  25 	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  26 	
  27 	<xsl:include href="makra.xsl"/>
  28 	
  29 	<!-- Celý dokument: -->
  30 	<xsl:template match="/">
  31 		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  32 		<html>
  33 			<head>
  34 				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  35 					<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
  36 				</xsl:if>
  37 				<title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title>
  38 				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
  39 				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
  40 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
  41 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>				
  42 			</head>
  43 			<body>
  44 				<div id="tělo">
  45 					<div id="záhlaví">
  46 						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  47 					</div>
  48 					<div id="vnitřek">
  49 						<h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
  50 						<ul id="nabídka">
  51 							<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
  52 								<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
  53 								<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
  54 								<li>
  55 									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  56 									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
  57 									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
  58 								</li>
  59 							</xsl:for-each>
  60 						</ul>
  61 						<div id="text">
  62 							<xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/>
  63 						</div>
  64 					</div>
  65 					<div id="zápatí">
  66 						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  67 					</div>
  68 				</div>
  69 			</body>
  70 		</html>
  71 	</xsl:template>
  72 	
  73 	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  74 	<xsl:template match="*">
  75 		<xsl:element name="{name()}">
  76 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  77 			<xsl:apply-templates/>
  78 		</xsl:element>
  79   </xsl:template>
  80   
  81   <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
  82   <xsl:template name="varováníRetardace">
  83   	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  84 			<xsl:comment>
  85 				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
  86 				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  87 				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
  88 			</xsl:comment>
  89   	</xsl:if>
  90   </xsl:template>
  91 
  92   <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
  93   <xsl:template match="k:web/k:js">  	
  94   	<script src="{text()}" type="text/javascript">
  95   		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  96   	</script>
  97   </xsl:template>
  98   <xsl:template match="k:web/k:css">
  99   	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  100   </xsl:template>
  101  
  102   <!--
  103   	Makro pro převod interních odkazů:
  104   		- doplnění správné přípony
  105   		- URL kódování znaků
  106   -->
  107   <xsl:template match="m:a">
  108   	<a>
  109   		<xsl:copy-of select="@*"/>
  110   		<xsl:attribute name="href">
  111   			<xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
  112   		</xsl:attribute>
  113   		<xsl:apply-templates/>
  114   	</a>
  115   </xsl:template>
  116   
  117   <!--
  118   	Makro pro zvýraznění syntaxe:
  119   -->  
  120   <xsl:template match="m:pre">
  121   	<xsl:variable name="zvýrazněnýText" select="j:zvýrazniSyntaxi(text(), @jazyk)"/>
  122   	<xsl:choose>
  123   		<xsl:when test="$zvýrazněnýText">
  124   			<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
  125   			<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýText"/>		
  126   		</xsl:when>
  127   		<xsl:otherwise>
  128   			<xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
  129   			<pre><xsl:apply-templates/></pre>
  130   		</xsl:otherwise>
  131   	</xsl:choose>
  132   </xsl:template>  
  133 
  134 </xsl:stylesheet>