šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 05 Jan 2012 16:24:56 +0100
changeset 50 ae8222d2c903
parent 49 0be359e4c06f
child 51 df1f942f7b69
permissions -rw-r--r--
Tabulek #15: více tabulátorů.
franta-hg@1
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@1
   2
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@1
   3
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@2
   4
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@18
   5
	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
franta-hg@18
   6
	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
franta-hg@17
   7
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@27
   8
	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
franta-hg@2
   9
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@2
  10
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@5
  11
	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
franta-hg@15
  12
	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
franta-hg@27
  13
	exclude-result-prefixes="fn h s k m j xs">
franta-hg@2
  14
	<xsl:output 
franta-hg@2
  15
		method="xml" 
franta-hg@2
  16
		indent="yes" 
franta-hg@2
  17
		encoding="UTF-8"		
franta-hg@2
  18
		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
franta-hg@2
  19
		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
franta-hg@19
  20
		
franta-hg@11
  21
	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
franta-hg@33
  22
	<xsl:param name="výstup" select="'../výstup/'"/>
franta-hg@15
  23
	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
franta-hg@15
  24
	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
franta-hg@15
  25
	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
franta-hg@15
  26
	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
franta-hg@1
  27
	
franta-hg@19
  28
	<xsl:include href="makra.xsl"/>
franta-hg@19
  29
	
franta-hg@5
  30
	<!-- Celý dokument: -->
franta-hg@1
  31
	<xsl:template match="/">
franta-hg@11
  32
		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
franta-hg@1
  33
		<html>
franta-hg@1
  34
			<head>
franta-hg@16
  35
				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@16
  36
					<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
franta-hg@16
  37
				</xsl:if>
franta-hg@18
  38
				<title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title>
franta-hg@8
  39
				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@10
  40
				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@18
  41
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
franta-hg@18
  42
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>				
franta-hg@1
  43
			</head>
franta-hg@1
  44
			<body>
franta-hg@12
  45
				<div id="tělo">
franta-hg@12
  46
					<div id="záhlaví">
franta-hg@18
  47
						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  48
					</div>
franta-hg@12
  49
					<div id="vnitřek">
franta-hg@18
  50
						<h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
franta-hg@12
  51
						<ul id="nabídka">
franta-hg@20
  52
							<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
franta-hg@18
  53
								<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
franta-hg@18
  54
								<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
franta-hg@12
  55
								<li>
franta-hg@12
  56
									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
franta-hg@15
  57
									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
franta-hg@18
  58
									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
franta-hg@12
  59
								</li>
franta-hg@12
  60
							</xsl:for-each>
franta-hg@12
  61
						</ul>
franta-hg@12
  62
						<div id="text">
franta-hg@18
  63
							<xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  64
						</div>
franta-hg@12
  65
					</div>
franta-hg@12
  66
					<div id="zápatí">
franta-hg@18
  67
						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  68
					</div>
franta-hg@12
  69
				</div>
franta-hg@1
  70
			</body>
franta-hg@1
  71
		</html>
franta-hg@1
  72
	</xsl:template>
franta-hg@1
  73
	
franta-hg@5
  74
	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
franta-hg@5
  75
	<xsl:template match="*">
franta-hg@5
  76
		<xsl:element name="{name()}">
franta-hg@5
  77
			<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@5
  78
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@5
  79
		</xsl:element>
franta-hg@5
  80
  </xsl:template>
franta-hg@10
  81
  
franta-hg@18
  82
  <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
franta-hg@15
  83
  <xsl:template name="varováníRetardace">
franta-hg@15
  84
  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@15
  85
			<xsl:comment>
franta-hg@15
  86
				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
franta-hg@15
  87
				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
franta-hg@15
  88
				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
franta-hg@15
  89
			</xsl:comment>
franta-hg@15
  90
  	</xsl:if>
franta-hg@18
  91
  </xsl:template>
franta-hg@18
  92
franta-hg@18
  93
  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
franta-hg@18
  94
  <xsl:template match="k:web/k:js">  	
franta-hg@15
  95
  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
franta-hg@15
  96
  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
franta-hg@15
  97
  	</script>
franta-hg@10
  98
  </xsl:template>
franta-hg@18
  99
  <xsl:template match="k:web/k:css">
franta-hg@10
  100
  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
franta-hg@10
  101
  </xsl:template>
franta-hg@36
  102
  
franta-hg@36
  103
  <!--
franta-hg@36
  104
  	TODO: makra vyčlenit do samostatných souborů
franta-hg@36
  105
  -->
franta-hg@17
  106
  
franta-hg@17
  107
  <!--
franta-hg@17
  108
  	Makro pro převod interních odkazů:
franta-hg@17
  109
  		- doplnění správné přípony
franta-hg@17
  110
  		- URL kódování znaků
franta-hg@17
  111
  -->
franta-hg@17
  112
  <xsl:template match="m:a">
franta-hg@17
  113
  	<a>
franta-hg@17
  114
  		<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@17
  115
  		<xsl:attribute name="href">
franta-hg@17
  116
  			<xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
franta-hg@17
  117
  		</xsl:attribute>
franta-hg@17
  118
  		<xsl:apply-templates/>
franta-hg@17
  119
  	</a>
franta-hg@17
  120
  </xsl:template>
franta-hg@27
  121
  
franta-hg@27
  122
  <!--
franta-hg@27
  123
  	Makro pro zvýraznění syntaxe:
franta-hg@27
  124
  -->  
franta-hg@27
  125
  <xsl:template match="m:pre">
franta-hg@43
  126
  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
franta-hg@43
  127
  		<xsl:with-param name="zdroják" select="text()"/>
franta-hg@40
  128
  	</xsl:call-template>
franta-hg@40
  129
  </xsl:template>
franta-hg@40
  130
  
franta-hg@40
  131
  <xsl:template match="m:pre[@src]">
franta-hg@43
  132
  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
franta-hg@43
  133
  		<xsl:with-param name="zdroják" select="unparsed-text(concat($vstup, @src))"/>
franta-hg@40
  134
  	</xsl:call-template>
franta-hg@43
  135
		<xsl:if test="@odkaz = 'ano'">
franta-hg@43
  136
			<p class="zdroják-ke-stažení">
franta-hg@43
  137
				<span>Stáhnout: <a href="{encode-for-uri(@src)}"><xsl:value-of select="@src"/></a></span>
franta-hg@43
  138
			</p>
franta-hg@43
  139
		</xsl:if>
franta-hg@40
  140
  </xsl:template>
franta-hg@40
  141
  
franta-hg@43
  142
  <xsl:template name="zvýrazniZdroják">
franta-hg@43
  143
  	<xsl:param name="zdroják"/>
franta-hg@43
  144
  	<xsl:variable name="zvýrazněnýZdroják" select="j:zvýrazniSyntaxi($zdroják, @jazyk)"/>
franta-hg@28
  145
  	<xsl:choose>
franta-hg@43
  146
  		<xsl:when test="$zvýrazněnýZdroják">
franta-hg@29
  147
  			<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
franta-hg@43
  148
  			<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýZdroják"/>
franta-hg@28
  149
  		</xsl:when>
franta-hg@28
  150
  		<xsl:otherwise>
franta-hg@28
  151
  			<xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
franta-hg@43
  152
  			<pre><xsl:value-of select="$zdroják"/></pre>
franta-hg@28
  153
  		</xsl:otherwise>
franta-hg@43
  154
  	</xsl:choose>  	
franta-hg@32
  155
  </xsl:template>
franta-hg@32
  156
  
franta-hg@32
  157
  <!--
franta-hg@32
  158
  	Makro pro diagramy/grafy
franta-hg@32
  159
  -->
franta-hg@32
  160
  <xsl:template match="m:diagram">
franta-hg@32
  161
  	<xsl:variable name="souborDiagramu" select="j:vytvořDiagram(text(), @orientace = 'vodorovně')"/>
franta-hg@32
  162
  	<xsl:choose>
franta-hg@32
  163
			<xsl:when test="$souborDiagramu">
franta-hg@32
  164
				<div class="diagram">
franta-hg@32
  165
					<a href="{$souborDiagramu}.svg">
franta-hg@33
  166
						<img
franta-hg@33
  167
							src="{$souborDiagramu}.svg" 
franta-hg@33
  168
							alt="Diagram {$souborDiagramu} | pokud nevidíte obrázek, váš prohlížeč stojí za starou bačkoru"
franta-hg@33
  169
							title="{@nadpis} (klikněte pro zobrazení samotného diagramu)"/>
franta-hg@32
  170
					</a>
franta-hg@33
  171
					<!-- TODO: SVG+PNG
franta-hg@33
  172
					<xsl:variable name="svgDiagramu" select="document(concat($výstup, $souborDiagramu, '.svg'))/svg:svg"/>
franta-hg@33
  173
					<object
franta-hg@33
  174
						data="{$souborDiagramu}.svg"
franta-hg@33
  175
						type="image/svg+xml"
franta-hg@33
  176
						style="width: {$svgDiagramu/@width}; height: {$svgDiagramu/@height}">
franta-hg@33
  177
							<img src="{$souborDiagramu}.png" alt="Diagram {$souborDiagramu}"/>
franta-hg@32
  178
					</object>
franta-hg@33
  179
					-->
franta-hg@32
  180
					<xsl:if test="@nadpis">
franta-hg@32
  181
						<p class="nadpis"><xsl:value-of select="@nadpis"/></p>
franta-hg@32
  182
					</xsl:if>
franta-hg@32
  183
				</div>
franta-hg@32
  184
			</xsl:when>
franta-hg@32
  185
			<xsl:otherwise>
franta-hg@32
  186
				<xsl:message terminate="yes">Při vytváření diagramu došlo k chybě.</xsl:message>
franta-hg@32
  187
			</xsl:otherwise>
franta-hg@32
  188
  	</xsl:choose>
franta-hg@32
  189
  </xsl:template>
franta-hg@37
  190
  
franta-hg@37
  191
  <!--
franta-hg@37
  192
  	Makro pro Wiki syntaxi
franta-hg@37
  193
  -->
franta-hg@37
  194
  <xsl:template match="m:wiki">
franta-hg@37
  195
  	<xsl:variable name="wikiXHTML" select="j:formátujWiki(text(), @syntaxe)"/>
franta-hg@37
  196
  	<xsl:choose>
franta-hg@37
  197
			<xsl:when test="$wikiXHTML">
franta-hg@37
  198
				<xsl:value-of select="$wikiXHTML" disable-output-escaping="yes"/>
franta-hg@37
  199
			</xsl:when>
franta-hg@37
  200
			<xsl:otherwise>
franta-hg@37
  201
				<xsl:message terminate="yes">Při zpracování wiki syntaxe došlo k chybě.</xsl:message>
franta-hg@37
  202
			</xsl:otherwise>
franta-hg@37
  203
		</xsl:choose>
franta-hg@37
  204
  </xsl:template>
franta-hg@44
  205
  
franta-hg@44
  206
  <!-- 
franta-hg@44
  207
  	Makro pro vycpávkový text
franta-hg@44
  208
  -->
franta-hg@44
  209
  <xsl:template match="m:vycpávka">
franta-hg@44
  210
  	<!-- 
franta-hg@44
  211
  		TODO: stáhnout jen jednou, uložit do souboru a při dalších generováních brát z něj.
franta-hg@44
  212
  	-->
franta-hg@45
  213
  	<xsl:message>Stahuji vycpávkový text z http://lipsum.lipsum.com/</xsl:message>
franta-hg@44
  214
  	<xsl:variable name="prostýText" select="document(concat('http://lipsum.lipsum.com/feed/xml?amount=', @odstavců, '&amp;what=paragraphs'))/feed/lipsum"/>
franta-hg@44
  215
  	<xsl:for-each select="fn:tokenize($prostýText, '\n')">
franta-hg@44
  216
  		<p><xsl:value-of select="."/></p>
franta-hg@46
  217
  	</xsl:for-each>
franta-hg@44
  218
  </xsl:template>
franta-hg@44
  219
  
franta-hg@46
  220
  <!--
franta-hg@46
  221
  	Makro pro jednoduché tabulky
franta-hg@46
  222
  -->
franta-hg@46
  223
  <xsl:template match="m:tabulka">
franta-hg@46
  224
  	<table>
franta-hg@46
  225
  		<xsl:variable name="data" select="replace(replace(text(), '^\s+', ''),'\s+$','')"/>
franta-hg@46
  226
  		<xsl:variable name="hlavička" select="substring-before($data, '&#10;')"/>
franta-hg@46
  227
  		<xsl:variable name="tělo" select="substring-after($data, '&#10;')"/>
franta-hg@46
  228
  		<thead>
franta-hg@46
  229
  			<tr>
franta-hg@50
  230
  				<xsl:for-each select="tokenize($hlavička, '\t+')">
franta-hg@49
  231
  					<xsl:if test="normalize-space(.)">
franta-hg@49
  232
							<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
franta-hg@49
  233
						</xsl:if>
franta-hg@46
  234
					</xsl:for-each>
franta-hg@46
  235
  			</tr>
franta-hg@46
  236
  		</thead>
franta-hg@46
  237
  		<tbody>
franta-hg@46
  238
				<xsl:for-each select="tokenize($tělo, '\n')">
franta-hg@46
  239
					<xsl:if test="normalize-space(.)">
franta-hg@46
  240
						<tr>
franta-hg@50
  241
							<xsl:for-each select="tokenize(., '\t+')">
franta-hg@49
  242
								<xsl:if test="normalize-space(.)">
franta-hg@49
  243
									<td><xsl:value-of select="normalize-space(.)"/></td>
franta-hg@49
  244
								</xsl:if>
franta-hg@46
  245
							</xsl:for-each>
franta-hg@46
  246
						</tr>
franta-hg@46
  247
					</xsl:if>
franta-hg@46
  248
				</xsl:for-each>
franta-hg@46
  249
  		</tbody>
franta-hg@46
  250
  	</table>  
franta-hg@46
  251
  </xsl:template>
franta-hg@1
  252
franta-hg@1
  253
</xsl:stylesheet>