doc/vym_fr.pdf
Mon, 04 Aug 2008 06:50:17 +0000 added french translation