Improved BatchEncoder: writeNextString() v_0
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed, 08 Jan 2014 19:24:26 +0100
branchv_0
changeset 1474a704c1669f4
parent 146 4f4f515df807
child 148 1b2f40cd432b
Improved BatchEncoder: writeNextString()
java/sql-dk/src/info/globalcode/sql/dk/batch/BatchEncoder.java
   1.1 --- a/java/sql-dk/src/info/globalcode/sql/dk/batch/BatchEncoder.java	Wed Jan 08 19:18:52 2014 +0100
   1.2 +++ b/java/sql-dk/src/info/globalcode/sql/dk/batch/BatchEncoder.java	Wed Jan 08 19:24:26 2014 +0100
   1.3 @@ -45,9 +45,7 @@
   1.4 				sqlCommand = ((SQLCommandNamed) sqlCommand).getSQLCommandNumbered();
   1.5 			}
   1.6 
   1.7 -			byte[] sqlBytes = toBytes(sqlCommand.getQuery());
   1.8 -			buffer.writeInt(sqlBytes.length);
   1.9 -			buffer.write(sqlBytes);
  1.10 +			writeNextString(sqlCommand.getQuery(), buffer);
  1.11 
  1.12 			List<? extends Parameter> parameters = sqlCommand.getParameters();
  1.13 
  1.14 @@ -55,9 +53,7 @@
  1.15 
  1.16 			for (Parameter p : parameters) {
  1.17 				buffer.writeInt(p.getType().getCode());
  1.18 -				byte[] value = toBytes((String) p.getValue()); // parameters are encoded before any preprocessing
  1.19 -				buffer.writeInt(value.length);
  1.20 -				buffer.write(value);
  1.21 +				writeNextString((String) p.getValue(), buffer); // parameters are encoded before any preprocessing
  1.22 			}
  1.23 
  1.24 			buffer.flush();
  1.25 @@ -71,6 +67,12 @@
  1.26 		}
  1.27 	}
  1.28 
  1.29 +	private void writeNextString(String s, DataOutputStream out) throws IOException {
  1.30 +		byte[] bytes = toBytes(s);
  1.31 +		out.writeInt(bytes.length);
  1.32 +		out.write(bytes);
  1.33 +	}
  1.34 +
  1.35 	private static byte[] toBytes(String s) {
  1.36 		if (s == null) {
  1.37 			return new byte[]{};