c++/domain-socket-bridge/domain-socket-bridge.c
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 20 Nov 2016 18:22:56 +0100
changeset 39 988b56d4a7b8
parent 38 6ec32ee08feb
child 40 ba40af6cf815
permissions -rw-r--r--
libevent: identifikace serverových soketů a jednotlivých spojení (pomocí čísel FD)
franta-hg@28
   1
#include <string.h>
franta-hg@28
   2
#include <errno.h>
franta-hg@28
   3
#include <stdio.h>
franta-hg@28
   4
#include <signal.h>
franta-hg@30
   5
#include <stdlib.h>
franta-hg@28
   6
franta-hg@28
   7
#include <event2/bufferevent.h>
franta-hg@28
   8
#include <event2/buffer.h>
franta-hg@28
   9
#include <event2/listener.h>
franta-hg@28
  10
#include <event2/util.h>
franta-hg@28
  11
#include <event2/event.h>
franta-hg@38
  12
#include <sys/socket.h>
franta-hg@29
  13
#include <sys/un.h>
franta-hg@29
  14
#include <unistd.h>
franta-hg@28
  15
franta-hg@28
  16
static const char MESSAGE[] = "Hello, World!\n";
franta-hg@28
  17
franta-hg@29
  18
static const char PATH[] = "./roura";
franta-hg@28
  19
franta-hg@31
  20
static void listener_cb(evutil_socket_t, short, void *);
franta-hg@30
  21
static void conn_read_cb(struct bufferevent *, void *);
franta-hg@28
  22
static void conn_write_cb(struct bufferevent *, void *);
franta-hg@28
  23
static void conn_event_cb(struct bufferevent *, short, void *);
franta-hg@28
  24
static void signal_cb(evutil_socket_t, short, void *);
franta-hg@38
  25
static void print_socket_info(int);
franta-hg@31
  26
franta-hg@28
  27
int main(int argc, char **argv) {
franta-hg@28
  28
	struct event_base *base;
franta-hg@31
  29
	evutil_socket_t listener;
franta-hg@31
  30
	struct event *listener_event;
franta-hg@28
  31
	struct event *signal_event;
franta-hg@28
  32
franta-hg@29
  33
	struct sockaddr_un sun;
franta-hg@28
  34
franta-hg@31
  35
	setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);
franta-hg@31
  36
franta-hg@28
  37
	base = event_base_new();
franta-hg@28
  38
	if (!base) {
franta-hg@28
  39
		fprintf(stderr, "Could not initialize libevent!\n");
franta-hg@28
  40
		return 1;
franta-hg@28
  41
	}
franta-hg@28
  42
franta-hg@29
  43
	memset(&sun, 0, sizeof (sun));
franta-hg@29
  44
	sun.sun_family = AF_UNIX;
franta-hg@29
  45
	strcpy(sun.sun_path, PATH);
franta-hg@28
  46
franta-hg@31
  47
	listener = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
franta-hg@31
  48
	evutil_make_socket_nonblocking(listener);
franta-hg@28
  49
franta-hg@31
  50
	if (bind(listener, (struct sockaddr*) &sun, sizeof (sun)) < 0) {
franta-hg@29
  51
		fprintf(stderr, "Could not create domain socket: %s!\n", PATH);
franta-hg@28
  52
		return 1;
franta-hg@28
  53
	}
franta-hg@28
  54
franta-hg@31
  55
	if (listen(listener, 16) < 0) {
franta-hg@31
  56
		fprintf(stderr, "Could not listen\n");
franta-hg@31
  57
		return 1;
franta-hg@31
  58
	}
franta-hg@31
  59
franta-hg@39
  60
	// identifikátor serverového soketu (v současnosti číslo FD)
franta-hg@39
  61
	printf("Nasloucháme: sun_path = %s → socketId = %d\n", sun.sun_path, listener);
franta-hg@39
  62
franta-hg@31
  63
	listener_event = event_new(base, listener, EV_READ | EV_PERSIST, listener_cb, (void*) base);
franta-hg@31
  64
franta-hg@31
  65
	if (!listener_event) {
franta-hg@31
  66
		fprintf(stderr, "Could not do event_new\n");
franta-hg@31
  67
		return 1;
franta-hg@31
  68
	}
franta-hg@31
  69
franta-hg@31
  70
	event_add(listener_event, NULL);
franta-hg@31
  71
franta-hg@28
  72
	signal_event = evsignal_new(base, SIGINT, signal_cb, (void *) base);
franta-hg@28
  73
franta-hg@28
  74
	if (!signal_event || event_add(signal_event, NULL) < 0) {
franta-hg@28
  75
		fprintf(stderr, "Could not create/add a signal event!\n");
franta-hg@28
  76
		return 1;
franta-hg@28
  77
	}
franta-hg@28
  78
franta-hg@28
  79
	event_base_dispatch(base);
franta-hg@28
  80
franta-hg@31
  81
	event_free(listener_event);
franta-hg@28
  82
	event_free(signal_event);
franta-hg@28
  83
	event_base_free(base);
franta-hg@30
  84
franta-hg@32
  85
	// smažeme soket na disku / soubor -- jinak by program příště spadl na bind()
franta-hg@39
  86
	// TODO: co když soket někdo přesune a místo něj dá jiný soubor?
franta-hg@29
  87
	unlink(PATH);
franta-hg@28
  88
franta-hg@28
  89
	printf("done\n");
franta-hg@28
  90
	return 0;
franta-hg@28
  91
}
franta-hg@28
  92
franta-hg@31
  93
static void listener_cb(evutil_socket_t listener, short event, void *user_data) {
franta-hg@28
  94
	struct event_base *base = (event_base *) user_data;
franta-hg@28
  95
	struct bufferevent *bev;
franta-hg@28
  96
franta-hg@31
  97
	struct sockaddr_storage ss;
franta-hg@31
  98
	socklen_t slen = sizeof (ss);
franta-hg@31
  99
	int fd = accept(listener, (struct sockaddr*) &ss, &slen);
franta-hg@31
  100
	if (fd < 0) {
franta-hg@31
  101
		fprintf(stderr, "Unable to accept(): %d", fd);
franta-hg@31
  102
		return;
franta-hg@31
  103
	} else if (fd > FD_SETSIZE) {
franta-hg@38
  104
		// FD_SETSIZE = 1024 -- Proč? Co když bude spojení víc?
franta-hg@39
  105
		fprintf(stderr, "fd (%d) > FD_SETSIZE (%d)", fd, FD_SETSIZE);
franta-hg@31
  106
		close(fd);
franta-hg@31
  107
		return;
franta-hg@31
  108
	}
franta-hg@31
  109
franta-hg@31
  110
	evutil_make_socket_nonblocking(fd);
franta-hg@39
  111
franta-hg@38
  112
	print_socket_info(fd);
franta-hg@31
  113
franta-hg@31
  114
	bev = bufferevent_socket_new(base, fd, BEV_OPT_CLOSE_ON_FREE);
franta-hg@28
  115
	if (!bev) {
franta-hg@28
  116
		fprintf(stderr, "Error constructing bufferevent!");
franta-hg@28
  117
		event_base_loopbreak(base);
franta-hg@28
  118
		return;
franta-hg@28
  119
	}
franta-hg@39
  120
franta-hg@39
  121
	// identifikátor navázaného spojení (v současnosti číslo FD)
franta-hg@39
  122
	int * connectionId = (int*) malloc(sizeof (fd));
franta-hg@39
  123
	*connectionId = fd;
franta-hg@39
  124
franta-hg@39
  125
franta-hg@39
  126
	bufferevent_setcb(bev, conn_read_cb, conn_write_cb, conn_event_cb, (void*) connectionId);
franta-hg@30
  127
	bufferevent_enable(bev, EV_READ | EV_WRITE);
franta-hg@28
  128
franta-hg@39
  129
	printf("někdo se k nám připojil! socketId = %d → connectionId = %d / bev = %p\n", listener, *connectionId, bev);
franta-hg@28
  130
franta-hg@28
  131
	bufferevent_write(bev, MESSAGE, strlen(MESSAGE));
franta-hg@28
  132
}
franta-hg@28
  133
franta-hg@30
  134
static void conn_read_cb(struct bufferevent *bev, void *user_data) {
franta-hg@39
  135
	printf("conn_read_cb: connectionId = %d\n", *((int*) user_data));
franta-hg@34
  136
franta-hg@30
  137
	/* This callback is invoked when there is data to read on bev. */
franta-hg@30
  138
	struct evbuffer *input = bufferevent_get_input(bev);
franta-hg@30
  139
	struct evbuffer *output = bufferevent_get_output(bev);
franta-hg@33
  140
	struct event_base *base = bufferevent_get_base(bev);
franta-hg@30
  141
franta-hg@30
  142
	size_t len = evbuffer_get_length(input);
franta-hg@32
  143
	char *data = (char*) malloc(len);
franta-hg@30
  144
	evbuffer_copyout(input, data, len);
franta-hg@32
  145
	printf("we got some data: %s\n", data);
franta-hg@31
  146
franta-hg@30
  147
	if (memcmp(data, "exit\n", len) == 0) {
franta-hg@30
  148
		struct timeval delay = {2, 123};
franta-hg@33
  149
		printf("Klient říká, že máme končit; ukončuji program během %ld sekund a %ld mikrosekund.\n", delay.tv_sec, delay.tv_usec);
franta-hg@30
  150
		event_base_loopexit(base, &delay);
franta-hg@30
  151
	}
franta-hg@31
  152
franta-hg@32
  153
	evbuffer_add(output, "echo: ", 6);
franta-hg@30
  154
	/* Copy all the data from the input buffer to the output buffer. */
franta-hg@30
  155
	evbuffer_add_buffer(output, input);
franta-hg@30
  156
	free(data);
franta-hg@30
  157
}
franta-hg@30
  158
franta-hg@28
  159
static void conn_write_cb(struct bufferevent *bev, void *user_data) {
franta-hg@39
  160
	printf("conn_write_cb: connectionId = %d\n", *((int*) user_data));
franta-hg@34
  161
franta-hg@28
  162
	struct evbuffer *output = bufferevent_get_output(bev);
franta-hg@28
  163
	if (evbuffer_get_length(output) == 0) {
franta-hg@28
  164
		printf("flushed answer / %p\n", bev);
franta-hg@31
  165
		/* nebudeme ukončovat spojení
franta-hg@28
  166
		bufferevent_free(bev);
franta-hg@31
  167
		 */
franta-hg@28
  168
	}
franta-hg@28
  169
}
franta-hg@28
  170
franta-hg@28
  171
static void conn_event_cb(struct bufferevent *bev, short events, void *user_data) {
franta-hg@39
  172
	int connectionId = *((int*) user_data);
franta-hg@39
  173
	printf("conn_event_cb: connectionId = %d\n", connectionId);
franta-hg@38
  174
franta-hg@28
  175
	if (events & BEV_EVENT_EOF) {
franta-hg@39
  176
		printf("Connection closed: connectionId = %d\n", connectionId);
franta-hg@28
  177
	} else if (events & BEV_EVENT_ERROR) {
franta-hg@39
  178
		printf("Got an error on the connectionId = %d: %s\n", connectionId, strerror(errno));
franta-hg@28
  179
	}
franta-hg@29
  180
franta-hg@28
  181
	// None of the other events can happen here, since we haven't enabled timeouts
franta-hg@28
  182
	bufferevent_free(bev);
franta-hg@39
  183
	free(user_data);
franta-hg@28
  184
}
franta-hg@28
  185
franta-hg@28
  186
static void signal_cb(evutil_socket_t sig, short events, void *user_data) {
franta-hg@28
  187
	struct event_base *base = (event_base *) user_data;
franta-hg@28
  188
	struct timeval delay = {2, 123};
franta-hg@28
  189
franta-hg@28
  190
	printf("Zachycen SIGINT (Ctrl+C); ukončuji program během %ld sekund a %ld mikrosekund.\n", delay.tv_sec, delay.tv_usec);
franta-hg@28
  191
franta-hg@28
  192
	event_base_loopexit(base, &delay);
franta-hg@28
  193
}
franta-hg@38
  194
franta-hg@38
  195
static void print_socket_info(int fd) {
franta-hg@38
  196
	struct ucred cr;
franta-hg@38
  197
	unsigned int cl = sizeof (cr);
franta-hg@38
  198
franta-hg@38
  199
	if (getsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_PEERCRED, &cr, &cl) == 0) {
franta-hg@38
  200
		printf("připojený klient: pid=%d, uid=%d, gid=%d\n", cr.pid, cr.uid, cr.gid);
franta-hg@38
  201
	}
franta-hg@38
  202
}