java/sql-dk/pom.xml
branchv_0
changeset 238 4a1864c3e867
child 241 f332033ed66c
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/java/sql-dk/pom.xml	Mon Mar 04 20:15:24 2019 +0100
   1.3 @@ -0,0 +1,69 @@
   1.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   1.5 +<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
   1.6 +	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   1.7 +	<groupId>info.globalcode.sql.dk</groupId>
   1.8 +	<artifactId>sql-dk</artifactId>
   1.9 +	<version>0.10-SNAPSHOT</version>
  1.10 +	<packaging>jar</packaging>
  1.11 +	
  1.12 +	<dependencies>
  1.13 +		<dependency>
  1.14 +			<groupId>org.testng</groupId>
  1.15 +			<artifactId>testng</artifactId>
  1.16 +			<version>6.9.9</version>
  1.17 +			<scope>test</scope>
  1.18 +		</dependency>
  1.19 +	</dependencies>
  1.20 +	
  1.21 +	<properties>
  1.22 +		<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  1.23 +		<maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
  1.24 +		<maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
  1.25 +	</properties>
  1.26 +	
  1.27 +	<build>
  1.28 +		<plugins>
  1.29 +			<plugin>
  1.30 +				<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
  1.31 +				<artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
  1.32 +				<version>1.6.0</version>
  1.33 +				<executions>
  1.34 +					<execution>
  1.35 +						<id>version-info</id>
  1.36 +						<phase>generate-sources</phase>
  1.37 +						<goals>
  1.38 +							<goal>exec</goal>
  1.39 +						</goals>
  1.40 +						<configuration>
  1.41 +							<executable>./version-info.sh</executable>
  1.42 +							<outputFile>src/main/resources/info/globalcode/sql/dk/version.txt</outputFile><!-- TODO: move to target/generated-sources/ -->
  1.43 +						</configuration>
  1.44 +					</execution>
  1.45 +					<execution>
  1.46 +						<id>help-generator</id>
  1.47 +						<phase>generate-sources</phase>
  1.48 +						<goals>
  1.49 +							<goal>exec</goal>
  1.50 +						</goals>
  1.51 +						<configuration>
  1.52 +							<executable>./help-generator.sh</executable>
  1.53 +							<outputFile>src/main/resources/info/globalcode/sql/dk/help.txt</outputFile><!-- TODO: move to target/generated-sources/ -->
  1.54 +						</configuration>
  1.55 +					</execution>
  1.56 +					<execution>
  1.57 +						<id>bash-completion</id>
  1.58 +						<phase>generate-sources</phase>
  1.59 +						<goals>
  1.60 +							<goal>exec</goal>
  1.61 +						</goals>
  1.62 +						<configuration>
  1.63 +							<executable>./bash-completion.sh</executable>
  1.64 +							<outputFile>target/bash-completion.sh</outputFile>
  1.65 +						</configuration>
  1.66 +					</execution>
  1.67 +				</executions>
  1.68 +			</plugin>
  1.69 +		</plugins>
  1.70 +	</build>
  1.71 +	
  1.72 +</project>